แบบทดสอบการเรียน วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 1
คะแนนรวม6/10
วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โดย อาจารย์ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Electronic Commerce
Department of Computer Science and Department of Business Computer
Faculty of Science and Information Technology
Southeast Asia University
Bangkok 10160 Thailand

กรุณาระมัดระวัง ก่อนกดส่งผล
ส่งซ้ำ นับส่งครั้งที่ได้คะแนนน้อยที่สุด

ระบบบันทึกที่อยู่อีเมลของผู้ตอบ (s5835c10043@sau.ac.th) ไว้แล้วเมื่อส่งแบบฟอร์มนี้
SID
รหัสนักศึกษา เช่น 5129450001 กรุณากรอกรหัสนักศึกษา และตรวจทานให้ถูกต้อง
5835C10043
SNAME
ชื่อ/ นามสกุล กรุณาระบุชื่อ และนามสกุล โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม
ภัทราวุธ ด้วงจันทะโคตร
DEPT
สาขาวิชา กรุณาเลือกสาขาวิชาที่ศึกษา
GROUP
กลุ่มเรียน
1
ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น ร้าน 108 Shop และร้าน 7-11 ซึ่งมีเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า อีกช่องทางหนึ่ง นับเป็นธุรกิจแบบใด
0/1
2
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนใช้ และเสียค่าสมาชิกเป็นรายเดือน มีรูปแบบในการทำธุรกิจแบบใด
1/1
3
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถสร้างรายได้จากการเชื่อมโยงลิงค์ข้อความโฆษณาจากเว็บของตนเองไปยังเว็บไซต์ที่มีข้อความสัมพันธ์กับเนื้อหาเพื่อการโฆษณา โดยเว็บต้นทางจะจ่ายค่าตอบแทนให้ทุกครั้งที่มีลูกค้าคลิกข้อความเหล่านั้นเพื่อเชื่อมโยงกลับเรียกรูปแบบการสร้างรายแบบนี้ว่าอะไร
0/1
4
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รายได้จากการรับฝากแบนเนอร์โฆษณา เรียกรูปแบบการสร้างรายได้เช่นนี้ว่าอะไร
0/1
5
ข้อใดหมายถึง เว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางทางการค้า โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจรายย่อยสามารถเปิดร้านค้าย่อยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บตนเอง ทำให้ร้านค้าย่อยสามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่เว็บหลักจัดให้บริการ เช่น เครื่องมือในการชำระเงิน ระบบตะกร้าสินค้า เป็นต้น ทำให้ร้านค้าย่อยไม่ต้องลงทุนในการพัฒนาระบบขึ้นเอง โดยร้านค้าย่อยอาจจ่ายค่าใช้งานระบบเป็นรายเดือน หรือแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ ในการขาย
1/1
6
ข้อใดหมายถึง เว็บไซต์ weloveshopping.com
1/1
7
ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์ ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่หลากหลาย โดยจัดกลุ่มข้อมูลข่าวสารเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
0/1
8
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากเว็บแคตตาล็อก
1/1
9
ข้อใดหมายถึง รูปแบบการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรธุรกิจ กับองค์กรธุรกิจ ด้วยกันเอง
1/1
10
ข้อใดหมายถึง รูปแบบการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกิดขึ้นระหว่างองค์กรทางธุรกิจ กับผู้ซื้อรายย่อย หรือผู้บริโภค
1/1
95
เป้าหมายในการเรียนครั้งนี้ของคุณคืออะไร จงอธิบาย
95
ต้องการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค
96
เป้าหมายของชีวิตคุณ ในอีก สิบปีข้างหน้า คืออะไร จงอธิบาย
96
ต้องการขายผลิตภัณฑ์ หรือ บริการผ่านระบบ E-commerce
97
วิธีการ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ดังที่คุณตั้งใจไว้ ทำอย่างไร (อธิบายโดยสังเขป)
97
ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แล้วนำเสนอขายบริการ ที่ผู้บริโภคมีความต้องการ
98
หากคุณประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ คุณจะขอบคุณบุคคลต่อไปนี้ เป็นคนแรก
98
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน Southeast Asia University - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม