แบบทดสอบการเรียน วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตอนที่ 4
คะแนนรวม8/10
วิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โดย อาจารย์ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

Electronic Commerce
Department of Computer Science and Department of Business Computer
Southeast Asia University
Bangkok 10160 Thailand

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนการกดส่ง
สามารถส่งได้เพียงครั้งเดียว สำหรับนักศึกษาแต่ละคน

ระบบบันทึกที่อยู่อีเมลของผู้ตอบ (s5835c10043@sau.ac.th) ไว้แล้วเมื่อส่งแบบฟอร์มนี้
SID
รหัสนักศึกษา กรุณากรอกรหัสนักศึกษา และตรวจทานให้ถูกต้อง
5835c10043
SNAME
ชื่อ/ นามสกุล กรุณาระบุชื่อ และนามสกุล โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม
ภัทราวุธ ด้วงจันทะโคตร
DEPT
สาขาวิชา กรุณาเลือกสาขาวิชาที่ศึกษา
GROUP
กรุณาเลือกกลุ่มเรียน
11
ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภค
1/1
12
ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภค
1/1
13
ข้อใดหมายถึงกิจกรรมที่องค์กรธุรกิจ มีต่อลูกค้า เพื่อส้รางความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และรักษาลูกค้าไว้ให้นานที่สุด อาทิ การโทรไปสอบถามความพึงพอใจหลังได้รับบริการ การส่งการ์ดอวยพรวันเกิด การลดราคาพิเศษเพือลูกค้าเก่า เป็นต้น
1/1
14
ข้อใดเป็นแอพพลิเคชั่นของ Google.com ที่ทำงานแบบ คลาวด์ หรือซอฟต์แวร์บริการ (SaaS: Software as a Service)
1/1
15
ข้อใดไม่ใช่ ตัวแปรอิสระ (Independent Variables or Uncontrollable Variables) หรือตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ แบบคุณลักษณะของสภาพแวดล้อม ในการวิจัยทางการตลาด
1/1
16
ข้อใดไม่ใช่ ตัวแปรแทรก (Intervening Variables or Vender Controlled) หรือตัวแปรควบคุม ทางด้านผลิตภัณฑ์ ในการวิจัยทางการตลาด
0/1
17
ข้อใดไม่ใช่ ตัวแปรแทรก (Intervening Variables or Vender Controlled) หรือตัวแปรควบคุม ทางด้านผลิตภัณฑ์ ในการวิจัยทางการตลาด
1/1
18
ข้อใดไม่ใช่ ตัวแปรแทรก (Intervening Variables or Vender Controlled) หรือตัวแปรควบคุม ในการวิจัยทางการตลาด
0/1
19
ข้อใดไม่ใช่ ตัวแปรตาม (Dependent Variables or Results) หรือคำุถามที่องค์กรต้องการทราบจากการตั้งสมมติฐาน
1/1
20
ข้อใดลำดับกระบวนการในการซื้อสินค้า ได้ถูกต้อง ดังขั้นตอนต่อไปนี้ >>>>> 1. กำหนดความต้องการ need identification >>>>> 2. ประเมินผลทางเลือก evaluation of alternatives >>>>> 3. ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง information search >>>>>> 4. ซื้อและจัดส่ง purchase and delivery >>>>> 5. ประเมินผลหลังการซื้อ after-purchase evaluation
1/1
95
เป้าหมายในการเรียนครั้งนี้ของคุณคืออะไร จงอธิบาย
95
ต้องการวิจัยพฤติกรรมของผู้บริโภค
96
เป้าหมายของชีวิตคุณ ในอีก สิบปีข้างหน้า คืออะไร จงอธิบาย
96
ต้องการขายผลิตภัณฑ์ หรือ บริการผ่านระบบ E-commerce
97
วิธีการ ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ดังที่คุณตั้งใจไว้ ทำอย่างไร (อธิบายโดยสังเขป)
97
ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค แล้วนำเสนอขายบริการ ที่ผู้บริโภคมีความต้องการ
98 หากคุณประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ คุณจะขอบคุณบุคคลต่อไปนี้ เป็นคนแรก
แบบฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นภายใน Southeast Asia University - ข้อกำหนดในการให้บริการ - ข้อกำหนดเพิ่มเติม