Course: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ


การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

แก้งานเก่า การวิเคราะห์ระบบ

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานเดี่ยว


แหล่งเรียนรู้

https://sites.google.com/a/sau.ac.th/sys_ana_des/?pli=1

ข้อมูลทั้ง 15 บท

http://learningsystem.6te.net/

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

http://goo.gl/LGgxg8


Chapter 1

ความหมายและภาพรวมของระบบ

ระบบ คือกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ที่นำมาใช้ประกอบการทำงานร่วมกัน โดยมีจุดประสงค์ หรือเป้าหมายเดียวกัน ระบบอาจประกอบไปด้วย บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ วิธีการทำงาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีระบบจัดการหนึ่งเดียวที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อทำการศึกษาระบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ควรตั้งคำถามเพื่อให้สามารถเข้าใจความเป็นไปของระบบอย่างลึกซึ้งให้ได้
คำถามหลัก ๆ เหล่านี้ได้แก่
1. ระบบ ทำอะไร (What)
2. ระบบทำงาน โดยใคร (Who)
3. ระบบทำงาน เมื่อไหร่ (When)
4. ระบบทำงาน อย่างไร (How)


องค์ประกอบของระบบ

องค์ประกอบเบื้องต้นของระบบมี 4 ส่วน ดังนี้
1.ปัจจัยนำเข้า (Input) หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่นำเข้ามาในระบบ เพื่อใช้แปรรูปให้เป็ผลลัพธ์ ซึ่งในระบบสารสนเทศจะหมายถึงข้อมูล หรือระบบข้อมูที่ใช้เข้าสู่ระบบ
2.กระบวนการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนสภาพปัจจจัยนำเข้าให้กลลายเป็นผลลัพธ์ และอาจจะได้ผลย้อนกลับ (Feedback) ตามมาจากกระบวนนการ
3.ผลลัพธ์ (Output) หมายถึง ผลของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้จากกระบวนการแปรรูปปัจจัยนำเข้า จนกลายเป็นสิ่งที่ต้องการและผลพลลอยได้อื่น ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในระบบสารสนเทศอาจแบ่งผลลัพธ์ได้เป็นหลายอย่างตามการใช้งาน
4.ผลย้อนกลับ (Feedback) หมายถึง ข้อมูลย้อนกลับ หรือผลกระสะท้อนที่ได้รับจากการดำเนินการแปรรูป และการเกิดผลลัพธ์ขึ้น ซึ่งผลย้อนกลับจะกลับเข้าไปสู่ระบบ เพื่อให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น ต้องทำอะไรต่อ

ประเภทของระบบ

1.ระบบธรรมชาติ (Natural System) และ ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manmade System) ระบบธรรมชาติหมายถึงระบบที่เป็นไปตามธรรมชาติหรือปล่ยให้เป็นไปตามธรรมชาติ หรือโดยการอาศัยธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่่ ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้น หมายถึงระบบที่มีการสร้างขึ้นมา อาจจะเป็นการสร้างจากระบบธรรมชาติเดิม หรืออาจจะไม่ได้อาศัยระบบธรรมชาติเดิมก็ได้ เช่น ระบบธนาคาร ระบบบริษัท ระบบบการศึกษา เป็นต้น

2.ระบบปิด (Close System) และ ระบบเปิด (Open System) ระบบปิด หมายถึงระบบที่มีการควบคุมการทำงาน และการแก้ไขด้วยตัวของระบบเองอย่างอัตโนมัติ โดยระบบไม่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง หรือได้เข้าร่วมการดำเนินการ ระบบเปิด หมายถึงระบบที่ไม่มีการควบคุมการทำงานด้วยตัวระบบเอง จะต้องทำการควบคุมดูแลโดยมนุษย์ เป็นระบบที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าร่วมการดำเนินการด้วยตนเอง ส่วนมากเป็นระบบการใช้เครื่องจักร เช่น ระบบเครื่อง ATM

3.ระบบคน (Man System หรือ Manual System)
ระบบเครื่องจักร (Machine System)
และระบบคนเครื่องจักร (Man -Machine System) ระบบคน หมายถึงระบบที่การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคน หรือระบบที่ใช้แรงงานของคนในการทำงานโดยตรง อาจจะมีเครื่องจักรช่วยในการทำงานบ้างก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคน ระบบเครื่องจักร หมายถึงระบบการทำงานโดยใช้เคร่องจักรโดยตรง หรือเครื่องจักรจะเป็นทำงานให้ เช่นการบรรจุหีบห่อโดยเครื่องจักร ระบบคนเครื่องจักร หมายถึงระบบที่มมีการทำงานร่วมกันของคนและเครื่องจักรซึ่งจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้

4.ระบบหลัก (Majoor System) ระบบรอง (Minor System) ระบบหลัก หมายถึงระบบที่ได้วางไว้เป็นหลักหรือเป็นแนวทางสำหรับการกำหนดหรือการจัดทำระบบรอง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ระบบหลักมักสร้างขึ้นไว้อย่างกว้าง ๆ เพื่อให้เข้ากันได้กับทุกสถานการณ์ หรือทุกหน่วยงาน ระบบรอง หมายถึงระบบที่ช่วยเสริมระบบหลักให้สมบูรณ์ หรือมีประสิทธิภาพที่สมบุรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ระบบการทำงานที่มีแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว

5. ระบบใหญ่ (System) และ ระบบย่อย (Sub-System) ระบบใหญ่ หมายถึงระบบที่รวมระบบย่อย ตั้งแต่ 1 ระบบขึ้นไป เพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน หรือร่วมกัน เช่น ระบบมหาวิทยาลัยที่ประกอบไปด้วย คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ระบบย่อย หมายถึงระบบย่อยของระบบใหญ่ เพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบใหญ่ หรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่ ซึ่งถ้าขาดระบบย่อยส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว ระบบใหญ่ก็จะดำเนินการต่อไปไม่ได้

องค์กรและระบบสารสนเทศ